Dataskyddsbeskrivning

En beskrivning av behandlingen av Atelier Torbjörn Tillander Ab:s (”Atelier Torbjörn Tillander”) kunders samt dess representanters personuppgifter, uppdaterad 11.6.2018

1. Personuppgiftsansvarig

Atelier Torbjörn Tillander Ab (FO-nummer: 0894457-5)Glogatan 100100 Helsingfors

2. KONTAKTinformation i DATASKYDDSÄRENDEN

Atelier Torbjörn Tillander Ab E-post:

tina@tillander.com

Adress: Glogatan 1, 00100 Helsingfors

3. PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Användning av våran websida är möjlig utan att lämna över någon personlig information. Atelier Torbjörn Tillander behandlar följande uppgifter, som för företagets affärsverksamhet samt erbjudandet av tjänster anses nödvändiga. Informationen som generellt samlas in består av kontakt, personlig information så som:

 • för- och efternamn
 • kontaktuppgifter (postnummer, telefonnummer, e-postadress)
 • tillstånd till samt förbud mot direktmarknadsföring
 • information om marknadsföring och säljfrämjande åtgärder, såsom marknadsföringsåtgärder riktade till den registrerade samt deltagandet i dessa (t.ex. deltagandet i lotterier och tävlingar i marknadsföringssyfte samt evenemang)
 • information om skötseln av kundrelationen samt övrig saklig kontakt (t.ex. information om köp av varor och tjänster samt återkallelse av köp, leveransinformation, feedback samt reklamationer)
 • information om ändringar i den ovan specificerade informationen

4. SYFTET MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter kan behandlas för följande ändamål:

 • skötsel och administration samt analysering och utveckling av kundrelationer, såsom:
 • service, reparation, framställande eller leverans av en vara eller annat genomförande av avtal
 • erbjudande av Atelier Torbjörn Tillanders tjänster
 • kundkontakt inklusive kundkommunikation;
 • genomförandet av Atelier Torbjörn Tillanders direktmarknadsföring;
 • övriga motsvarande användningsändamål som inte strider mot de ovan beskrivna användningsändamålen.

5. BEHANDLINGENS RÄTTSGRUNDER
5.1. Avtal

Vi behandlar dina personuppgifter för att genomföra ett avtal i vilket du själv är part eller för att på din begäran vidta åtgärder som bör vidtas innan avtalet ingås. Ett avtal uppkommer då du skaffar en vara eller en tjänst av Atelier Torbjörn Tillander.

5.2. Berättigat intresse

Atelier Torbjörn Tillanders rätt att behandla dina personuppgifter baserar sig dels på det berättigade intresset som företaget har på grund av kundrelationen. Ett berättigat intresse utgör en grund för behandlingen av personuppgifter i syfte att genomföra marknadsföring och kommunikation utöver att ingå kontrakt med kunden.

Vi har gjort en intresseavvägning på basis av vilket vi har konstaterat att de registrerades grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre än Atelier Torbjörn Tillanders rätt att behandla personuppgifter på basis av en kundrelation. Du har rätt att när som helst, av skäl som hänför sig till din specifika situation, invända mot behandlingen av personuppgifter som grundar sig på Atelier Torbjörn Tillanders berättigade intresse. I detta fall bedömer vi om det existerar tvingande berättigade skäl samt lagstadgat stöd för fortsatt behandling av personuppgifterna.

6. MOTTAGARNA ELLER DE KATEGORIER AV MOTTAGARE TILL VILKA PERSONUPPGIFTERNA ÖVERFÖRS

Överföringen av personuppgifter sker inom gränserna för den gällande lagstiftningen. Uppgifter överförs regelbundet till behöriga myndigheter, såsom skattemyndigheten.

Vi säljer inte dina personliga uppgifter till någon tredje part eller för marknadsföringsskäl. Atelier Torbjörn Tillander är dock berättigad att i enlighet med lagen överföra personuppgifter till exempel i situationer som anknyter till försäljning av affärsverksamheten.

Behandlingen av personuppgifter har utlämnats till följande tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifterna för Atelier Torbjörn Tillanders räkning:

 • leverantören av IT-programsystemen
 • revisionsbyrån

7. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJELÄNDER

Personuppgifter överförs inte till länder utanför EU eller EES.

8. LAGRINGSTID FÖR PERSONUPPGIFTER

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för syftet med behandlingen av personuppgifter eller för uppfyllandet av lagstadgade förpliktelser.

 • Atelier Torbjörn Tillander lagrar konsumentkunders personuppgifter så länge som kundens kundrelation fortgår och 20 år efter köp av tjänst eller vara. Lagringstiden grundar sig på den långa livslängd som är typisk för Atelier Torbjörn Tillanders varor. Uppgifterna lagras för att vi skall kunna erbjuda en så högklassig kundtjänst som möjligt.
 • Atelier Torbjörn Tillander lagrar personuppgifter som behandlats för direktmarknadsföringssyften tills den registrerade förbjuder sändande av direktmarknadsföring. Därefter lagrar Atelier Torbjörn Tillander informationen om förbudet mot direktmarknadsföring, såvida den registrerade inte invänder mot en sådan behandling.
 • Atelier Torbjörn Tillander lagrar all information som anknyter till bokföringen i 6 års tid efter utgången av det kalenderår under vilket räkenskapsperioden avslutas.

9. DEN REGISTERADES RÄTTIGHETER

Du kan utöva dina nedan beskrivna rättigheter genom att kontakta oss antingen per e-post: tina@tillander.com eller post: Dataskyddsärenden, Atelier Torbjörn Tillander Oy, Glogatan 1, 00100 Helsingfors.

Lägg märke till att vi vid behov kan be dej att förse oss med tilläggsuppgifter för att bekräfta din identitet.

9.1. RÄTT TILL TILLGÅNG TILL UPPGIFTER

Du har rätt att få en bekräftelse av Atelier Torbjörn Tillander gällande huruvida vi behandlar personuppgifter som berör dej. Utöver detta har du rätt att få tillgång till de personuppgifter som berör dej samt information om behandlingen av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Vi ger dej inte tillgång till sådana uppgifter som räknas som Atelier Torbjörn Tillander affärshemligheter eller som bör hållas konfidentiella och inte heller till uppgifter som skulle kunna kränka en annan persons integritetsskydd.

Då du utövar din rätt att få tillgång till uppgifter förser vi dej med en kopia av de personuppgifter som är under behandling och som berör dej. Om du ber om ytterligare kopior kan vi begära en rimlig avgift på grund av de administrativa kostnaderna. Om du framför din begäran i elektronisk form förser vi dej med uppgifterna i ett allmänt använt elektroniskt format, ifall du inte ber om att få uppgifterna muntligt eller i pappersform.

9.2. Rätt till rättelse av uppgifter

Du har rätt att be oss att utan onödigt dröjsmål rätta eller komplettera inexakta eller felaktiga personuppgifter som berör dej. Vi kan be dej att förse oss med tilläggsuppgifter till exempel för att bekräfta din identitet eller riktigheten av de nya uppgifterna som du har försett oss med.

9.3. Rätt till radering av uppgifter

Du har rätt att av personuppgiftsansvarige få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål, om:

 • personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats, (om du t.ex. inte längre är vår kund);
 • du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som hänför sig till din specifika situation och det saknas berättigade skäl för behandlingen eller du invänder mot behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringssyften;
 • Atelier Torbjörn Tillander har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt; eller personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Atelier Torbjörn Tillander omfattas av.

Vi bedömer din rätt och vår möjlighet att radera uppgifterna från fall till fall. Vi strävar till att inom lagens gränser respektera din önskan samt din rätt till radering av uppgifterna.

9.4. Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter så att dina personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att göra gällande, fastställa eller försvara ett rättsligt anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter, om:

 • du bestrider riktigheten av dina personuppgifter, varpå vi begränsar behandlingen under den tid som personuppgifternas riktighet kontrolleras;
 • vi behandlar dina uppgifter lagstridigt och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär istället en begränsning av deras användning;
 • Atelier Torbjörn Tillander inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men den du behöver dem för att kunna göra gällande, fastställa eller försvara ett rättsligt anspråk;eller
 • du har invänt mot behandling av dina personuppgifter av skäl som hänför sig till din specifika situation och väntar på ett utlåtande om huruvida Atelier Torbjörn Tillanders berättigade skäl väger tyngre än din invändningsgrund.

9.5. Rätt till dataportabilitet

Om du själv har försett oss med dina personuppgifter genom att bli vår kund har du rätt att få personuppgifterna i fråga i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registerförare i den mån som:

 • behandlingen sker automatiserat; och
 • behandlingen grundar sig antingen på ditt samtycke (som vid en eventuell prenumeration på vårt nyhetsbrev) eller behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för genomförandet av ett avtal.

Rätten till dataportabilitet begränsas till ett sådant förfarande som inte påverkar andras rättigheter och friheter på ett ogynnsamt sätt. Vi tillhandahåller eller överför inte andra personers personuppgifter eller uppgifter som räknas som Atelier Torbjörn Tillanders affärshemligheter till dej.

Du har inte rätt till dataportabilitet om personuppgifterna i fråga behandlas på grundval av Atelier Torbjörn Tillanders berättigade intresse.

9.6. Rätt att göra invändningar

Du har rätt att av skäl som hänför sig till din specifika situation göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter till den del som vår behandling grundar sig på ett berättigat intresse och det inte existerar vägande berättigade skäl för vår behandling som väger tyngre än dina rättigheter och friheter.

10. RÄTT ATT LÄMNA IN KLAGOMÅL TILL EN TILLSYNSMYNDIGHET

Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet om den registrerade anser att Atelier Torbjörn Tillander vid behandlingen av personuppgifter har brutit mot den tillämpliga dataskyddslagstiftningen samt kränkt den registrerades rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

11. VARIFRÅN HAR PERSONUPPGIFTERNA FÅTTS (OM INTE FRÅN DEN REGISTRERADE SJÄLV)?

Atelier Torbjörn Tillander samlar in personuppgifter enbart från den registrerade själv.

12. SÄKERHET I SAMBAND MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

De personuppgifter som är i elektroniskt format är skyddade med hjälp av tekniska medel som är allmänt accepterade inom området för datasäkerhet, såsom brandväggar och lösenord.

Material i manuellt format som innehåller personuppgifter förvaras i låsta utrymmen till vilka obehöriga inte har tillträde.

Enbart specifika arbetstagare som är anställda hos Atelier Torbjörn Tillander eller som är anställda på uppdrag av företaget och för dess räkning har tillgång till personuppgifterna.

Dela sidan